top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון אתר ותנאי שימוש

תקנון אתר מכוון לגובה (Mechaven Lagova) ותנאי השימוש בו

1. מבוא:

1.1. אתר "מכוון לגובה [Mechaven Lagova]" (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הכולל מידע, מוצרים ושירותים שונים בענף המוסיקה וההדרכה.

1.2. תקנון אתר זה, המווה גם לתנאי השימוש באתר נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.

1.3. אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם גלישתך באתר, שכן המשך גלישה וצפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמתך לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר") במלואו.

2. הגדרות מונחים:

2.1. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו.

2.2. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש  המונח "האתר"  משמעו אתר אינטרנט זה שנמצא בבעלות "מכוון לגובה" על שם שי הדר, ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, גרפים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיוצ"ב.

2.3. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים  יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר".

3. תנאי שימוש:

3.1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים באתר כפי שמצוינים בהגדרת המונח "האתר", וכן בשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

3.2. "מכוון לגובה" אינו מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

3.3. אתר זה הינו לשימושו האישי בלבד של המשתמש והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. זכויות היוצרים של אתר זה שייכות לשי הדר ול"מכוון לגובה", ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות, בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.

3.4. אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיום אחר – מידע מתוך אתר זה – כולו או חלקו, אלא בהסכמה ברורה ומפורשת, בכתב ומראש.

3.5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, מאמרים, מצגות, כתבות, בלוגים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק ו/או קוד הינם של שי הדר ו"מכוון לגובה" בלבד.

4. אתרי צד ג':

4.1. "מכוון לגובה" לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' לאתר המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד "מכוון לגובה" או שי הדר בגין כך.

5. אחריות השימוש:

5.1. "מכוון לגובה" לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

5.2. "מכוון לגובה" ו/או בעליה, ואו מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

5.3. "מכוון לגובה" אינה מתחייבת כי התכנים באתר ו/או התעריפים ו/או המחירים, יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת.

6. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות:

6.1. חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האתר.

6.2. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל "מכוון לגובה" ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.

6.3. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו :

6.4. "מכוון לגובה" לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

6.5. כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.

7. מסירת מידע לצד שלישי

7.1. "מכוון לגובה" מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר.

8. פורומים וקבוצות דיון

8.1 באתר קיימת אפשרות לייצר שיח פעיל באמצעות קבוצות הדיון (הפורומים). במסגרת הפורומים, ניתן להציע גיטרות וציוד נלווה למכירה/החלפה. מובהר בזאת כי ל"מכוון לגובה" לא תהיה כל אחריות בדבר מכירה/החלפה/התדיינות כזו או אחרת. "מכוון לגובה" אינה מקבלת רווחים מהמכירות/החלפות, אינה שותפה ואינה אחראית לאימות המשתמשים המפרסמים, לפיכך מובהר בזאת כי הפרסום ו/או ביצוע העסקאות בפורומים הינם על אחריות המשתמש בלבד.

9. שונות:

9.1. "מכוון לגובה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל  התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "מכוון לגובה" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר , לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.

9.2. "מכוון לגובה"  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את "תקנון האתר" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, מבלי צורך למסור על כך הודעה מוקדמת מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה אשר יהיה במידע הניתן באמצעות האתר,  יכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומו ו/או עדכונו באתר.

9.3. אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו כי תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות המובאים כאן אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אז התוקף של ההוראות האחרות של תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך.

9.4. שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתקנון האתר ו/או במדיניות הפרטיות לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.

9.6. "תקנון האתר"  כפי שמופיעים באתר זה  כוללים את מלוא ההסכם בינך לבינינו בקשר לשימושך באתר החברה.

10. ברירת דין וסמכות שיפוט:

10.1. השימוש באתר זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד.

 

תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהחברה.

 

שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

ליצירת קשר בנושא תקנון האתר –onegshp@gmail.com או באמצעות טופס יצירת קשר

© 2017  |  כל הזכויות שמורות ל "מכוון לגובה".

bottom of page